เงื่อนไขการรับประกันสินค้า
  1. บริษัท ทีเอช โซลูชั่น จำกัด ขอรับประกันว่าหากสินค้าชิ้นใดมีความบกพร่อง ทางบริษัท ฯ จะจัดหาสินค้ามาทดแทนหรือดำเนินการซ่อมแซมสินค้าที่เสียหายให้หรือคืนเงินตามราคาที่ได้ตกลงซื้อ-ขายไว้ โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัท ฯ โดยขอบเขตการรับประกันสินค้ามีดังนี้
       - สินค้าไม่มีรับประกัน และ ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ยกเว้น ความเสียหายที่เกิดจากการจัดส่ง หรือ ความบกพร่องในการผลิต สินค้ารับประกันเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ภายใน 7 วัน
       - สินค้ารับประกันเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ภายใน 7 วัน นับจากที่ได้รับสินค้า (ความเสียหายที่เกิดจากการจัดส่ง หรือ ความบกพร่องในการผลิต) หากเกิน 7 วัน ทางบริษัทจะรับประกันซ่อมสินค้า (ฟรีค่าแรง) ภายใน 1 เดือน
       - สินค้าที่มีการรับประกันจากผู้ผลิตสินค้า สินค้าจะถูกส่งให้ทางผู้ผลิตตรวจสอบสาเหตุที่เกิดขึ้น ว่าอยู่ในขอบเขตการรับประกันสินค้าหรือไม่ การประกันก่ารซ่อมหรือเปลี่ยนขึ้นอยู่กับพินิจของบริษัทผู้ผลิต 
  2. การรับประกันดังกล่าวไม่ครอบคลุมถึงความบกพร่องใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสม การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้สินค้า หรือการซ่อมแซมหรือการดัดแปลงใดๆ โดยไม่ได้ความยินยอมจากบริษัท ทีเอช โซลูชั่น จำกัด
  3. ลูกค้าจะต้องติดต่อบริษัท ทีเอช โซลูชั่น จำกัด เพื่อแจ้งให้ทางบริษัท ฯ ทราบล่วงหน้าถึงการส่งคืนสินค้าใดๆ และได้รับจำนวนที่ส่งคืนโดยระบุในงานเอกสารทั้งหมด สินค้าที่ส่งคืนทั้งหมดจะต้องมีบันทึกกำกับด้วยโดยระบุหมายเลขใบเรียกเก็บเงินและลักษณะของความบกพร่องในกรณีที่ลูกค้าไม่ส่งคืนสินค้า บรืษัท ฯ อาจปฏิเสธที่จะรับสินค้าดังกล่าวและส่งกลับไปยังลูกค้าโดยลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเอง
  4. สินค้าที่บริษัท ทีเอช โซลูชั่น จำกัด จัดหามาทดแทนสินค้าบกพร่องนั้น ถือเป็นทรัพย์สินของบริษัท ฯ กรรมสิทธิ์ในสินค้าทดแทนจะกลายเป็นของลูกค้าก็ต่อเมื่อทางบริษัท ฯ ได้จัดส่งสินค้าทดแทนดังกล่าวแก่ลูกค้าแล้ว ในการนี้ ระยะรับประกันสินค้าทดแทนจะเท่ากับระยะรับประกันที่เหลืออยู่ของสินค้าที่บกพร่อง

เงื่อนไขการยกเว้นการรับประกันสินค้า
  1. การเสียหายที่เกิดจาก การใช้งานที่ผิดวิธี การต่อวงจรผิดพลาด การจ่ายกระแสไฟเกิน ความประมาทเลินเล่อ การใช้งานที่ผิดวัตถุประสงค์ การหลุดหรือขาดของสายนำสัญญาณอันเนื่องมาจากการใช้งานที่ผิดลักษณะ
  2. การเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติต่าง ๆ , สงคราม , จลาจล
  3. การเสียหายที่เกิดจากแมลงและสัตว์
  4. การเสียหาย การแตกหัก ของชิ้นส่วนทางกล พลาสติก กล่อง แผ่นรองแผงวงจร
  5. การบัดกรี หรือดัดแปลงเพิ่มเติม

การส่งสินค้าเคลมการรับประกัน
ส่งสินค้าพร้อมใบเสร็จรับเงิน พร้อมทั้งระบุอาการที่ได้รับความเสียหาย มายังที่อยู่ต่อไปนี้ :
  บริษัท ทีเอช โซลูชั่น จำกัด
  เลขที่ 27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา 
  เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
  โทร. 02 066 1996 / 062 456 6996